1. Části formuláře – druhý aktualizovaný vzor

Výkaz kontrolního hlášení se bude sestávat ze tří částí:

  • A – plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň („výstupy“) 

a. A1 – realizovaná plnění v režimu PDP, kde je daň povinen přiznat příjemce plnění (ř. 25), jedná se o doklady vystavené dodavatelem – vydané doklady bez DPH na výstupu (nevyplňuje se již příloha k DP na režim PDP, tyto přílohy jsou nahrazeny v plném rozsahu KH)
i. vykazujeme k datu uskutečnění plnění tyto detaily: DIČ odběratele, číslo dokladu, DUZP ve formě DD.MM.RRRR, základ daně, kód předmětu plnění (platí zásada jeden řádek = jeden doklad, s výjimkou různých druhů plnění, pak je vyplněno více řádků pro více kódů plnění). Tento režim se netýká přijatých záloh na budoucí zdanitelná plnění v režimu PDPb. A2 – přijatá plnění (od osob neusazených v tuzemsku), u kterých je příjemce povinen přiznat daň (ř. 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13) – přijaté doklady bez DPH
i. vykazujeme tyto detaily: DIČ dodavatele z JČS, číslo dokladu, datum povinnosti přiznat daň (DD.MM.RRRR), základ daně a DPH v jednotlivých sazbách daně.
ii. V případě, že dodavatel nemá VAT ID, tj. EU DIČ DPH, (může se jednat např. o DIČ osoby povinné k dani z jiného členského státu nebo identifikaci zahraniční osoby povinné k dani, nebo ve vybraných případech přemístění zboží podle § 16 odst. 4 a 5) – tak v těchto případech pole „Identifikace dodavatele“ zůstává prázdné.c. A3 – uskutečněná plnění v režimu investičního zlata (ř. 26 – část)
i. vykazujeme tyto detaily: DIČ odběratele nebo jeho identifikaci (u neplátce právnické osoby název, sídlo, u fyzické osoby nepovinné k dani jméno, datum narození a bydliště), číslo dokladu, datum uskutečnění osvobozeného plnění (DD.MM.RRRR), hodnotu osvobozeného plnění

d. A4 – uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit. Budou zde uvedeny daňové doklady včetně dokladů k přijaté platbě a opravných daňových dokladů:
i. pro odběratele s tuzemským DIČ – plátce
ii. ODD podle § 44 (uvádíme jen DPH, nikoliv základ daně s kódy N = nejedná se o režim insolvenčního DD, A = jedná se o režim insolv. daň. dokladu)
iii. zvláštní režim pro cestovní službu (režim „1“)
iv. zvláštní režim pro použité zboží (režim „2“)
v. plnění vykazujeme k datu vzniku povinnost přiznat daň tyto detaily: DIČ odběratele, číslo dokladu, DUZP nebo přijetí platby (DD.MM.RRRR), základ daně a DPH v jednotlivých sazbách, označení zvláštního režimu, označení ODD podle § 44 (X),

e. A5 – ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad (ř. 1 a 2) – VŠE OBČANŮM NEPLÁTCŮM.
i. Vykazujeme k datu povinnosti přiznat daň tyto detaily: souhrn základu daně a DPH v jednotlivých sazbách, neuvádí se DIČ ani čísla dokladů
ii. Zálohy se řídí limitem, opravné daňové doklady se řídí limitem.

  • B – přijatá plnění s místem plnění v tuzemsku („vstupy“)

a. B1 – přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce (ř. 10 a 11)
i. vykazujeme k datu uskuteční plnění tyto detaily: DIČ dodavatele, číslo dokladu, DUZP (ne ze záloh) (DD.MM.RRRR), základ daně, kód předmětu plnění (platí zásada jeden řádek = jeden doklad, s výjimkou různých druhů plnění, pak je více řádků pro více kódů) (kódy 1 -17) přijaté doklady na přenesenou daňb. B2 – přijatá zdanitelná plnění a přijaté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu – přijaté řádné daňové doklady s DIČ odběratele (ř. 40 a 41, NE odpočet z řádků 43 a 44 – tj, odpočet z PDP, z intrakomunitárního pořízení zboží a služeb. Doklady uvádíme k datu, kdy nastane souběh těchto skutečností:
i. vznikla povinnost přiznat daň dodavatelem,
ii. odběratel obdržel daňový doklad a
iii. uplatňuje si právě v tomto období z tohoto dokladu nárok na odpočet daně na vstupu. Časově nárok na odpočet v KH odpovídá časovému uplatnění odpočtu v DP.iv. Vykazujeme tyto detaily: DIČ dodavatele, číslo dokladu, DUZP nebo přijetí platby (DD.MM,RRRR), základ daně a DPH v jednotlivých sazbách
a) v případě kráceného nároku vykazujeme plné hodnoty základu daně i daně,
b) v případě poměrného nároku vykazujeme poměrné krácený základ daně i DPH poměrným koeficientem (označujeme sloupec „použit poměr“ ANO/NE),
c) u přijatých ODD podle § 44 označujeme jako dlužníci poslední sloupec (X) a uvádíme pouze daň. V případě insolvenčních opravných daňových dokladů neplatí rozlišení částkou 10 000 Kč a všechny se vykazují v B3.

c. B3 – přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu – přijaté zjednodušené doklady do 10 000 Kč včetně DPH (ř. 40 a 41)
i. Vykazujeme k datu povinnosti přiznat daň tyto detaily: souhrn základu daně a DPH v jednotlivých sazbách, neuvádí se DIČ ani čísla dokladů.

  • C – kontrolní mechanismy návaznosti na jednotlivé řádky daňového přiznání k DPH
a. Části KH Řádky DP
b. A1 25
c. A2 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13
d. A4 a A5 1 a 2
e. B1 10 a 11
f. B2 a B3 40  a 41
– U měsíčních plátců právnických i fyzických osob se jedná o návaznosti dodržované každý měsíc.
– U čtvrtletních plátců – fyzických osob se KH i DP sestavuje čtvrtletně a návaznosti se řeší čtvrtletně.
– U čtvrtletních plátců právnických osob se sčítají tři hodnoty ze tří měsíčních KH a rovnají se řádkům čtvrtletního daňového přiznání.
2. Datum povinnosti přiznat daň je stanoven podle těchto pravidel:
 – u pořízení zboží z JČS datum vystavení daňového dokladu bez ohledu na to, zda je či není doklad k dispozici (pokud doklad nedojde do 15. dne měsíce následujícího, vzniká daňová povinnost právě k tomuto dní a uvádí se plnění bez čísla dokladu), následné odchylky při skutečném dojití dokladu se vykazují do řádného kontrolního hlášení k datu vystavení dokladu (tedy nikoliv k datu jeho dojití),

– u služeb k DUZP nebo vystavení dokladu, co nastane dříve (i zde je možné uvést bez dokladu, stejně jako u pořízení zboží a následně řešit odchylky). Číslo později obdrženého dokladu se neuvádí

– vždy primárně k datu přijetí platby příjemcem v případě, že bude záloha na přijaté služby poskytnuta dříve než výše uvedená data vzniku daňové povinnosti

 3. Způsoby podání:

 

 – pouze elektronicky, tj. na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

– pokud je kontrolní hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení (e-formulář), musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu (tj. do 5 dnů) ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení

 4. Sankce za porušení povinností souvisejících s KH

 

 1) Nepodání a pozdní podání KH. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

a. 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
b. 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
c. 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
d. 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.2) Nereagování na výzvu, nebo pozdní reakcea. Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

3) Maření správy daní
a. Správce daně uloží kromě pokuty podle odstavce 1 nebo 2 tomu, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní, pokutu do 500 000 Kč.

TOPlist