Novela zákona o dani z příjmů 1. 1. 2015 (psp č. 252) – DPFO

Novinky v osvobození

a. osvobození majetkového prospěchu (přesun do § 4a ZDP) do úhrnné výše 100 tis. Kč od jednoho poskytovatele za rok mimo příbuzenské vztahy
b. tržby z prodeje cenných papírů budou posuzovány vzhledem ke konstantě 100 tis. Kč jako celek
c. obnovení slevy na dani pro starobní důchodce, obnovení limitu 840 tis. Kč

Změny v § 6

a. neosvobozené životní pojištění (jeho investiční část)
b. osvobození majetkového prospěchu z bezúročné zápůjčky do limitu 300 tis. Kč za rok

Změny v § 7

a. vazba § 420 NOZ na § 7 ZDP (živnostenské či jiné oprávnění)
b. omezení paušálních výdajů u 60% na 1,2 mil. Kč, stejně tak i pro 80% na 1,6 mil
c. paušální výdaje ve stejném vztahu ke slevám na dani jako v roce 2014
d. možnost zápočtu ztráty z § 7 pro účely solidárního zvýšení daně
e. nový pohled na autorské honoráře ve vztahu ke srážkové dani (zachovaný limit 10 tis. Kč, omezen rozsah na úroveň roku 2013), nemožnost zahrnutí do daňového přiznání

Změny v § 8 a § 10

a. umožněny výdaje v § 8 v případě zapůjčení zapůjčených peněz
b. osvobození bezúplatných ostatních příležitostných příjmů od nepříbuzných je do 15 tis. Kč ročně od téhož poplatníka

Další změny

a. dary ze SJM
b. dodaňování zrušeného penzijního připojištění 10 let zpětně (počínaje rokem 2006) ve vztahu k odčitatelné položce
c. zvýšené slevy na druhé a další dítě
d. zálohy zůstavitele v době jeho daňového života
e. daňové přiznání v případě solidárního zvýšení daně v případě závislé činnosti (již pro rok 2014)
f. odpočet ztráty z ležící pozůstalosti
g. oznámení o osvobozených příjmech FO (§ 38v ZDP)

Bezúplatné příjmy – majetkový prospěch

Z důvodu zavedení oznámení o osvobozených příjmech (§ 38v) jsou všechny tři typy majetkových prospěchů vyňaty z výjimky, co není předmětem daně a zařazeny beze změny do § 4a – osvobozené příjmy. Majetkový prospěch z titulu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose se od daně osvobodí (pokud nejsou ze závislé činnosti) za předpokladu, že:

a. se jedná o příbuzné v linii přímé a vedlejší, nebo

b. se jedná o příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním příjmu ve společné domácnosti a pečoval o nic, nebo byl na ni odkázán výživou, nebo

c. se jedná o příjmy obmyšleného, který sám majetek do svěřenského fondu vyčlenil, nebo ho tam vyčlenila osoba pod bodem 1 nebo 2, nebo

d. příjmy v úhrnu z těchto majetkových prospěchů (výpros, výpůjček a bezúročných zápůjček) od téhož poplatníka nepřesáhnou částku 100 000 Kč.

Změna při prodeji cenných papírů

Nová úprava zajišťuje, aby se jednotlivý příjem z prodeje cenných papírů v otázce splnění podmínek osvobození zkoumal jako celek. Buď je osvobozen z důvodu časového testu, nebo z důvodu finančního limitu 100 000 Kč. Obě osvobození nelze kombinovat.

Nejprve se tedy celkové příjmy (bez ohledu na časový test) podrobí finančnímu limitu. Celek vyjde buď pod testem (nedaní se nic), nebo nad testem a dělá se další rozbor, zda se jedná o osvobození podle časového testu, nebo o zdanění.

– od r. 2015 budou zachována stejná kritéria ALE v jiném pořadí: nejprve se bude zkoumat finanční limit, až poté délka držby

Ekonomicky činní důchodci

– vrací se zpět limit 840 tis. Kč pro případné zdanění starobního důchodu. Do tohoto limitu se započítá i příjem ze závislé činnosti zdaněný srážkovou daní, pokud tento poplatník přizná v daňovém přiznání
– vrací se možnost uplatnění základní slevy na poplatníka (formálně do zákona), toto je platné již pro rok 2014,
– zachovává se zdanění nadlimitních důchodů nad limit 306 tis. Kč (od r. 2015 331 200 Kč – 12-ti násobek nové min. mzdy).

Prominutá daň z příjmů

Pokud se taková výjimečná věc stane (povodňové slevy ve výši prominuté daně), pak odpis závazku z prominuté daně základ daně nezvyšuje.

Závislá činnost § 6

a. formálně se doplňuje, že příjmy jednatelů jsou příjmem ze závislé činnosti

b. osvobozuje se od daně nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci z FKSP nebo ze zisku. Novinkou je použití na placení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (vazba na nový zákon umožňující poskytování služeb v dětské skupině).

c. z důvodu zamezení zneužívání soukromého životního pojištění k obcházení daňové povinnosti se omezuje možnost osvobození příspěvků na soukromé životní pojištění zaměstnance (osvobozena nebude „investiční část“)

d. majetkový prospěch při bezúročné zápůjčce se osvobozuje až do úhrnné výše jistin 300 tis. Kč těchto zápůjček. Úroky z jistin převyšujících tuto částku se budou zdaňovat jako příjem ze závislé činnosti.

Příjmy ze samostatné činnosti § 7

a. výslovně se stanoví, že příjmem ze samostatné činnosti je příjem, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění a to i v případě, kdy dotyčný potřebné oprávnění nemá (je možné použít i pro rok 2014). Toto navazuje na § 420 NOZ, které nehovoří o „oprávnění“.

b. opětovně se mění přístup ke zdanění autorů. Vracíme se ke srážkové dani pouze ve vztahu k honorářům za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize. Limit 10 000 Kč zůstává zachován.

Paušální výdaje

Dochází k zastropování všech druhů paušálních výdajů na limit 2 mil. Kč:
80 % 1 600 tis. Kč
60 % 1 200 tis. Kč
30 % 600 tis. Kč
40 % 800 tis. Kč

Naopak se nebude nic měnit na nastavení daňových slev. Bude tedy možné nadále u živnostníků s paušály využívat slevu na poplatníka. Naopak nebude znovu zavedena sleva na manželku a děti (tedy beze změny proti roku 2013).
Pro účely výpočtu základu daně pro solidární zvýšení daně se při vykázání ztráty z § 7 tato ztráta započítává se základem daně z § 6 (§ 16a odst. 3).

Příjmy z kapitálového majetku § 8

Právo na podíl na zisku mají podle ZOK jiné osoby než společníci. V případě, že podíl na zisku obdrží jiná osoba než společník, jedná se o podíl na zisku zdaňovaný „klasicky“. Příjem podléhá srážkové dani, s výjimkou podílu na zisku vyplacenému zaměstnanci, který bude i nadále příjmem podle § 6 odst. 1 písm. d).

Novinkou je možnost uplatnění výdajů v § 8. Jedná se o zaplacené úroky z částek, použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru a to až do výše příjmů

Ostatní příjmy § 10

Pro zvýšení právní jistoty se vymezují jednotlivé druhy příjmů, jejichž ztráty se proti sobě nemohou započítávat.

Jedná se o:
a. nemovité věci,
b. cenné papíry
c. jiné věci

Mezi ostatní příjmy se nově řadí i příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo obdobného fondu. Reálně se však nic do daňového přiznání nezahrne, neboť příjem bude zdaněn srážkovou daní, nebo se jedná o příjem, který není zdanitelný (použití režimu efektivního snížení základního kapitálu).

Pokud úplatný či bezúplatný příjem plyne do SJM a jedná se o příjem zdanitelný, bude tento příjem zdaňovat pouze jeden z manželů.
Osvobození bezúplatných příjmů v § 10 odst. 3 písm. c) zůstává zachováno s tím, že v případě příležitostných příjmů se jedná o úhrn 15 000 Kč ročně od téhož poplatníka (za rok od 1 poplatníka).

Příjmy a výdaje spolupracujících osob

Příjmy a výdaje ze samostatné činnost mohou být rozděleny na:
a. spolupracujícího manžele,
b. další členy společně hospodařící domácnosti
c. členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.

Nově není možné rozdělovat příjmy a výdaje na a od poplatníka, který (civilně) zemřel, byť pro účely daní stále žije.

Odčitatelné položky fyzických osob

Dary a dárci krve

Odpočet na dary je podmíněn tím, že nedostávají finanční úhradu výdajů spojených s odběrem krve s výjimkou prokázaných cestovních výdajů. Nově neexistuje „úplatné dárcovství“ , ale je možné žádat prokazatelně vynaložené výdaje do výši 5% minimální mzdy. Ty jsou pak od daně osvobozené, ale není možné souběžně čerpat odčitatelnou položku jako dar pro účely zdravotnictví.

Dar se SJM

Poskytnou-li manželé ze SJM dar, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou výší tak, jak se dohodnou.

Zdaňování dříve uplatnění odčitatelné položky předčasně zrušeného penzijního připojištění

Omezuje se na lhůtu uplynulých 10 let. Pokud k předčasnému zrušení dojde v roce 2016, zdaňují se odpočty za roky 2006 – 2015.

Odčitatelná položka na životní pojištění

Od základu daně nelze odečíst tu část poplatníkem zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění, která je určena k investování s investičním rizikem pojistníka.

Slevy na dani fyzických osob

Ekonomicky činní důchodci mají nárok na základní slevu na poplatníka (již od roku 2014 na základě nálezu ústavního soudu, pro rok 2015 se formálně promítá do zákona).

Slevy na další dítě

Ročně měsíčně
– sleva na první dítě 13 404 1 117
– sleva na druhé dítě 15 804 1 317
– sleva na třetí a další dítě 17 004 1 417

Děti se počítají nikoliv podle pořadí jak se narodily, ale kolik je jich aktuálně vyživovaných (mohou přibýt narozením, nebo přestat být vyživované dosažením věku 18 let nebo ukončením studia, nebo dosažením věku 26 let. Za každé dítě se každý měsíc rozhoduje, zda je první či druhé, či třetí a další, což se v průběhu roku může měnit.

Pro výpočet daňového bonusu se stále požaduje šestinásobek minimální mzdy – tj. aktuálně pro rok 2014 to činí 51 000 Kč, Do limitu obecně (pro rok 2015 bude vycházet z šestinásobku minimální mzdy pro rok 2015 – tj. 55 200 Kč) se započítává i příjem z dohod o provedení práce zdaněných srážkovou daní, pokud budou tyto příjmy přiznány v daňovém přiznání.

Prodloužení lhůt pro roční zúčtování záloh

V návaznosti na prodloužení lhůty pro roční zúčtování záloh do 31. 3., se prodlužuje i lhůta pro vrácení přeplatku vypočteného při ročním zúčtování zaměstnancům a to ve mzdě za březen.(nikoliv do 31. 3., jak bylo v minulosti).§ 35d odst. 8 a 38ch odst. 4 a 5 ZDP.

Placení záloh

Zálohy neplatí zůstavitel ode dne „civilní“ smrti do dne „daňové smrti“. Jedná se o regulérní výjimku v § 38a ZDP.

– civilní smrt – daňový život – daňová smrt (datum ukončení dědických řízení, řízení o pozůstalosti)

Podávání daňových přiznání ve vztahu k solidárnímu zvýšení daně

Odpadá povinnost podávání daňových přiznání v případě, kdy poplatník má jen příjmy ze závislé činnosti a v některém měsíci se ho týkalo solidární zvýšení daně, přičemž se jeho celková daňová povinnost nezvyšuje (tj. nepřekročí celkový roční limit solidárního zvýšení daně – tj. pro rok 2014 ve výši 1 245 216 Kč). Pokud se však daňová povinnost zvyšuje, povinnost podat daňové přiznání trvá. Ostatní zaměstnanci, kterých se solidární zvýšení daně v některém měsíci týkalo, ale jejich celková daň se nezvyšuje, mohou požádat o provedení ročního zúčtování daně. (toto je možné uplatnit i pro rok 2014).

Ležící pozůstalost

Upřesňuje se, že v případě zdaňování ležící pozůstalosti je možné uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně daňovou ztrátu.