ODKLAD ÚČINNOSTI 1.4.2017

Příjmy z úplatného převodu cenných papírů a podílů v obchodních korporacích

Současná úprava
– 5 letá osvobozující lhůta vlastnictví pro podíly počítaná pro každé další navýšení nabývací ceny počínaje rokem 2014 samostatně (tj. dalším vkladem, příplatkem mimo základní kapitál, dalším nákupem). Testujeme tedy primárně navýšení nabývací ceny (nikoliv navýšení podílu).

– stanovení souhrnného osvobozujícího limitu 100 tis. Kč pro převod cenných papírů (§ 4 odst. 1 písm. v) ZDP) se zohledněním následného 3 letého časového testu (§ 4 odst. 1 písm. w) ZDP),

– nemožnost zohlednění uvedených lhůt u zděděných podílů a CP u dědiců, pokud zůstavitelé lhůty splnili,

– chybějící úprava kmenových listů

Nová úprava (účinnost během roku 2017)
– zmírnění podmínek osvobození v § 4 odst. 1 písm. r) bodu 4 ZDP tak, aby zdaňování příjmů z úplatného převodu podílu bylo vztaženo pouze na případy, kdy došlo k nepeněžnímu plnění ve prospěch vlastního kapitálu. Nové rozběhnutí osvobozující lhůty tedy nevyvolá peněžní vklad (příplatek) do vlastního kapitálu, ale nepeněžní vklad do základního kapitálu, stejně tak jako navýšení procentní hodnoty podílu. Tuto změnu lze vztáhnout již ke zdaňovacímu období roku 2016.

– z osvobození je vyňat příjem z prodeje cenných papírů, které jsou součástí obchodního majetku,

– doplňuje se krácení časového testu v případě příjmu z prodeje podílu, cenného papíru nebo z podílového listu nabytého děděním o dobu, po kterou měl zůstavitel tento podíl, cenný papír nebo podílový list ve vlastnictví, za podmínky, že byl zůstavitel příbuzným v řadě přímé nebo manželem/manželkou. Toto je možné jen u CP nabytých počínaje 1. 1. 2017.

– Kmenový list je postaven na roveň podílu

Zaměstnávání malého rozsahu a další změny v § 6

Stávající úprava
– srážková daň se vztahuje jen na dohodu o provedení práce do měsíční souhrnné výše 10 000 Kč, nikoliv na jiné typy příjmů ze závislé činnosti

Nová úprava
– pro „příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu“ (do 2 500 Kč) platí obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce v § 6 odst. 4 ZDP, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % a neprojeví se v obecném základu daně poplatníka, nebo ano a dojde k započtení srážkové daně na celkovou daňovou povinnost. Lze aplikovat na svědečné, dohodu o pracovní činnosti, účast ve volební komisi, smlouvu o výkonu funkce, bez kombinace s dalšími příjmy za podmínky nepodepsání prohlášení k dani. Toto lze kombinovat i s dohodou o provedení práce do 10 tis. Kč, pokud dotyčný nepodepsal prohlášení k dani.

– zdokonalená úprava zdanění bezúplatného příjmu zaměstnance z bezúročných zápůjček (nad limit jistiny 300 tis. Kč) se provádí nejpozději při zúčtování mezd za prosinec, přičemž se neuplatní obecné pravidlo pro posuzování ocenění trvalého majetkového prospěchu (§ 3 odst. 3 ZDP)

– příjmy osvobozené se považuje namísto „využití zdravotnického zařízení“ možnost pořízení zboží a služeb zdravotního, léčebného, hygienického a podobného charakteru od zdravotnických zařízení dále pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis (obuv, brýle, léky s doplatkem apod.) – rekreační služby – limit 20 tis. Kč, jinak bez limitu + daňové doklady musí být na firmu

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Dojde k opětovnému navýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě a to následovně:
tab.jpg

Předchozí zvýšení položek na druhé, třetí a další dítě bylo stanoveno zákonem 125/2016 Sb. s účinností pro celý rok 2016 (nejdříve uplatněno ve mzdách za květen). Výše daňového bonusu (60 300 Kč) se nemění.

Limit pro uplatnění daňových bonusů

Stávající úprava
– § 35c odst. 4 ZDP váže existenci daňového bonusu na vyživované dítě na roční příjmy poplatníka alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy, přičemž do tohoto limitu se započítají příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z nájmu i kapitálového majetku.

Nová úprava
– Omezuje se možnost dosažení příjmů jen na příjmy z § 6 a § 7, limit zůstává nezměněn.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 38k ZDP

Nová úprava
– Předpokládá se možnost prohlášení k dani zpracovávat a uchovávat v elektronické podobě. Nezbytným předpokladem ale bude jednoznačná identifikace poplatníka a „připravenost“ zaměstnavatele.