Výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem

Stávající úprava
– § 24 odst. 2 písm. k) ZDP – finanční leasing a nájem jsou postaveny naroveň, na rozdíl od výpůjčky

Nová úprava
– § 24 odst. 2 písm. k) bodě 1 a 3 ZDP – rozšiřuje okruh případů, kdy lze jako daňový výdaj uplatnit skutečně prokázané výdaje na pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem. Tato ustanovení se doplňuje i o silniční motorová vozidla užívaná na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu.
– tato novinka se nevztahuje na paušální výdaj na dopravu, kde v případě výpůjčky jakéhokoliv charakteru není možné paušální výdaj na dopravu uplatnit.

Úprava akcií a kmenových listů, které nejsou přeceňovány reálnou hodnotou

Nová úprava
– Stejná v případě kmenových listů a akcií, které nejsou přeceňovány reálnou hodnotou a podílů (uplatnění nabývací ceny jen do výše příjmů)
– Toto neplatí v případě, pokud se jedná o mikro účetní jednotku, která nepřeceňuje na reálnou hodnotu jen z důvodu, že je mikro účetní jednotkou – do výdajů jde v případě prodeje akcií celá pořizovací cena, která na reálnou hodnotu přeceněna být nemůže.

Vypuštění regulace daňové účinnosti exekučních poplatků

Stávající úprava
– § 24 odst. 2 písm. zs) ZDP

Nová úprava
– § 24 odst. 2 písm. p) ZDP

Odpisování technického zhodnocení

Stávající úprava
– § 28 odst. 3 ZDP je umožněno odpisovat technické zhodnocení pouze nájemci a uživateli u finančního leasingu za podmínky, že technické zhodnocení hradil tento nájemce nebo uživatel, vlastník hmotného majetku nezvýšil vstupní cenu hmotného majetku o technické zhodnocení a realizace technického zhodnocení proběhla vždy jen s písemným souhlasem vlastníka. Při odpisování technického zhodnocení postupuje nájemce nebo uživatel tak, že technické zhodnocení zařadí do stejné odpisové skupiny jako zhodnocovaný majetek.

Nová úprava
– § 28 odst. 7 ZDP – rozšiřuje možnost odpisovat technické zhodnocení i na ostatní případy, kdy dochází k přenechání věci k užití jinému (například podnájemci), a to za stejných podmínek, za kterých dnes může odpisovat technické zhodnocení nájemce nebo uživatel u finančního leasingu. Je umožněna i „cese“ možnosti odpisování úplatně nabytého TZ od jiného nájemce, který TZ provedl a uhradil.
– tato možnost se otvírá pouze pro TZ uvedená do užívání počínaje 1. 1. 2017.
– v případě ukončení podnájemního vztahu dochází ke vzniku nepeněžního příjmu podle § 23 odst. 6 nájemci, kterému také vzniká jiný majetek, který může odpisovat (§ 29 odst. 6 ZDP). Podnájemce pak řeší § 24 odst. 2 písm. tb) ZDP.

Vyřazení původní stavby v rámci nové výstavby

Stávající úprava
– § 24 odst. 2 písm. b) ZDP a § 29 odst. 1 ZDP a § 47 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 500/2002 Sb., – do hodnoty nové stavby se zahrne účetní zůstatková cena vyřazených staveb nebo jejich částí a tvoří součást nákladů na novou výstavbu.

Nová úprava
– součástí daňové vstupní ceny se v daném případě stane daňová zůstatková cena likvidované stavby a dojde k rozdílu mezi účetním oceněním a výší vstupní ceny pro daňové odpisy (§ 29 odst. 1 ZDP).

Daňový režim odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku

Stávající úprava
– neobsahuje výslovnou regulaci pro případ změn výše spoluvlastnických podílů hmotného majetku (např. nabytí prostřednictvím koupě od jiného spoluvlastníka, nabytí přeměnou, vkladem).

Nová úprava
– cílem úpravy je odpisovat „jeden spoluvlastnický podíl“ i když je postupně nabýván a to ze změněné vstupní ceny (§ 30c ZDP),
– v případě bezúplatného nabytí, které je od daně osvobozeno, není možné danou část odpisovat a navýšit hodnotu původního podílu pro účely odpisování,
– v případě povinnosti pokračování v původním odpisování (§ 30 odst. 10 ZDP) volíme pokračování ve „vlastních odpisech původního podílu“, ke kterému se přičte zůstatková cena.
– pokud není možné v případě povinnosti pokračování v odpisování „najít“ původní podíl, odpisuje se ze součtu zůstatkových cen jakoukoliv metodou (např. při splynutí).

Odpisování nehmotného majetku

Stávající úprava
– § 32a odst. 4 ZDP definuje pevně stanovenou dobu daňového odpisování nehmotného majetku ke kterému poplatník nemá užívací právo na dobu určitou.

Nová úprava
– odpisové doby jsou dobami minimálními, lze je libovolně prodloužit
– toto ustanovení platí až pro NM zařazený do užívání počínaje 1. 1. 2017