1. Zákon 377/2015 – kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření – dopady do daně z příjmů

Účinnost od 1. 1. 2017

O rok později se pak zvýší limit pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní produkty zaměstnance ze stávajících 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně. Souběžně dojde k navýšení limitu nezdanitelné částky snižující základ daně poplatníka za jeho vlastní příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření z 12 000 Kč na 24 000 Kč. Tato částka bude snížena o 12 000 Kč, na kterou je poskytován státní příspěvek. Stejné navýšení se týká rovněž příspěvků na soukromé životní pojištění.

2. Novela zákona o daních z příjmů

Zákon č. 125/2016 Sb., účinnost 1. 5. 2016, většina změn platí zpětně pro rok 2016

– zvýšení daňového zvýhodnění na druhé vyživované dítě ročně z 15 804 Kč na 17 004 Kč, na třetí a další dítě z 17 004 Kč na 20 604 Kč. Zvýhodnění bude poskytnuto za celý kalendářní rok 2016 s tím, že za chybějící měsíce bude zaměstnancům přiznáno v ročním zúčtování, či v jimi podaném daňovém přiznání. První uplatnění nové výše odpočtu je směrováno na mzdy za květen,

– příjmy fyzických osob z provozu výroby elektřiny, k nimž není třeba licenceEnergetického regulačního úřadu, budou spadat mezi ostatní příjmy podle § 10 ZDP. V praxi se bude jednat o velmi malé elektrárny s výkonem do 10 kW učené především pro vlastní potřebu provozovatele (§ 3 odst. 3 novelizovaného zákona 458/2000 Sb. – energetický zákon). Změna neumožní uplatnění paušálních výdajů, ani uplatnění daňových odpisů zařízení, na druhé straně však příjmy nebudou podléhat povinnému sociálnímu a zdravotnímu pojistnému a dále budou do limitu 30 000 Kč za rok osvobozeny od daně. Pro rok 2017 je zdanění těchto příjmů v rámci § 10 povinné, pro rok 2016 pak alternativní,), neboť přechodná ustanovení zákona stanoví, že změnu je možné použít i v roce 2016.

– další věcnou změnou je sjednocení režimu zdaňování podílů na zisku osobám, které nejsou členy obchodní korporace, u daně z příjmů fyzických i právnických osob (novela § 36 odst. 2 písm. d) ZDP). Všem nespolečníkům (s výjimkou zaměstnanců) bude tedy podíl na zisku zdaňován srážkovou daní. Pokud se jedná o příjem z podílu na zisku nerezidenta nespolečníka, spadá do kategorie příjmů ze zdrojů na území ČR. Tato změna je účinná od 1. 5. 2016.

– výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj z hlediska jeho možného uplatnění jako odčitatelné položky od základu daně mohou být i výdaje za služby, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje a které spočívajív ověření nebo prokázání toho, že výsledek výzkumu a vývoje splňuje požadavky stanovené právními předpisy (§ 34b odst. 2 ZDP). Tuto změnu bude možné použít i v období roku 2016. (např. certifikáty)

3. Novela ZDP v souvislosti s ZoET

Zákon č. 113/2016 Sb., účinnost od 1. 12. 2016, § 101a ZDPH od 1. 5. 2016

Zákon o daních z příjmů
– osvobození příjmů z účtenkové loterie pro fyzické i právnické osoby (§ 4 odst. 1 písm. f), bod 4 a § 19 odst. 1 písm. zq) ZDP,
– zavedení slevy na dani na evidenci tržeb pro fyzické osoby povinné k EET (§ 35ba odst. 1 písm. h). Zvedení slevy je dále konkretizováno v § 35bc takto:

– výše slevy činí 5 000 Kč z daňové povinnosti po uplatnění slev (na poplatníka, na invaliditu…) před daňovým zvýhodněním na vyživované dítě (nejedná se však o princip bonusu). Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Není možné uplatnit tuto slevu v případě, kdy je daňová povinnosti dosažena i dalšími jinými dílčími základy daně (například z § 6 nebo § 9 či § 10 ZDP). – jen § 7!!!

– je možné ji uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má povinnost evidovat.

Příklad:
Poplatník se základem daně ve výši 500 tis. Kč uplatní slevu v plné výši(5 000 Kč), neboť po uplatnění základní slevy na poplatníka zbude ještě dostatečný základ daně na uplatnění této slevy.
Poplatník se základem daně z § 7 ZDP ve výši 180 tis. Kč se dvěma vyživovanými dětmi uplatní slevu pouze ve výši 2 160 Kč (daň činí 27 000 – 24 840 = 2 160 Kč – sleva), daňové zvýhodnění se uplatňuje až poté a nabude podobu bonusu.
Výpočet slevy je vztažen jen k daňové povinnosti z § 7, nikoliv k daňové povinnosti z celkového základu daně. 
4. Vysoce aktuální rozsudek Ústavního soudu

Ústavní soud z důvodu diskriminace vydal dne 28. 6. 2016 rozsudek sp. zn. PI ÚS 18/15 (Sbírka zákonů č. 271/2016) na zrušení§ 4 odst. 3 ZDP o zdaňování pravidelně vyplácených důchodů z důvodu překročení limitní částky 840 tis. Kč z příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně z § 7 a 9 ZDP. Zrušení se týká zdaňovacího období roku 2016.

Stále však existuje povinnost zdanění pravidelně vyplácených důchodů převyšujících 36 násobek minimální mzdy (pro rok 2016 se jedná o částku 356 400 Kč). Stále také platí výjimka na zpětně vyplácené důchody (až 5 let zpětně), které jsou od daně osvobozeny bez limitu.

Pokyn GFŘ D – 28 k promíjení pokut za neoznámení osvobozených příjmů z 28. 6. 2016 stanoví postup, podle kterého je možné požádat o prominutí pokuty uložené za neoznámení osvobozených příjmů. Svoji strukturou se podobá Pokynu D – 29, stejný je i správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Povinnost oznámit – nad 5 mil. Kč.

Nařízení vlády č. 325/2016 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

– Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 činí 27 156 Kč.

– Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 činí 1,0396.

Z toho se odvíjí limit ve výši 1 355 136 Kč používaný pro rok 2017 pro:
– Limit solidárního zvýšení daně

– Limit vyměřovacího základu pro sociální pojištění

Nařízení vlády č. 336/2016 Sb. o minimální mzdě

Účinnost: 1. 1. 2017

Minimální mzda činí 11 000 Kč měsíčně, hodinová minimální mzda pak 66 Kč.

V této souvislosti se mění také výše minimální zaručené mzdy (336/2016 Sb.) :

tab2.jpg
ZDP s násobky minimální mzdy pracuje v souvislosti s:
– Přiznáním měsíčního bonusu na vyživované děti (polovina)
– Přiznáním ročního bonusu na vyživované děti (šestinásobek)
– Zdanění nadlimitních pravidelně vyplácených důchodů (třicetišestinásobek).