• DPH v roce 2017

ODKLAD ÚČINNOSTI 1.4.2017

Komplexní uchopení problematiky specifické úpravy registrace a postupů při správě daně z přidané hodnoty u společnosti (dříve sdružení)
Dochází ke zrušení specifického postupu v případě společností. Nadále se bude postavení společníka ve společnosti řešit na základě obecných postupů – tj. individuálně.

Konkrétně dojde k těmto změnám:

– určený společník za „společnou“ činnost společníků společnosti od 1. ledna 2017 nově již není oprávněn vystavovat za společnost daňové doklady, uvádět ve svém daňovém přiznání, souhrnném hlášení, kontrolním hlášení údaje za uskutečňování ekonomické činnosti v rámci celé společnosti, vést za společnou činnost společníků společnosti evidenci podle § 100 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty. Ostatní společníci nebudou podávat negativní daňové přiznání.

Nová úprava se navrhuje s účinností od 1. ledna 2017, avšak pro společnosti, které vznikly do dne předcházejícího účinnosti tedy do 31. prosince 2016, ať už na dobu určitou či neurčitou, bude stanoveno dvouleté přechodné období pro roky 2017 a 2018. Těmto společnostem bude dána možnost uplatňovat stávající zvláštní pravidla pro správu daně z přidané hodnoty u společnosti, pokud si zachování stávajícího režimu zvolí. Tento režim budou moci uplatňovat nejdéle do 31. prosince 2018.

  • Nespolehlivé osoby (= nespolehlivý plátce, který zruší plátcovství)
    Zavádí se nový institut „nespolehlivé osoby“. Tou se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, a to na základě:
    –  konstitutivního rozhodnutí správce daně nebo
    – ze zákona.

V případě konstitutivního rozhodnutí správce daně může být za nespolehlivou osobu označena jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty (obdobné podmínky jako u nespolehlivého plátce).

Nespolehlivou osobou se ze zákona stane nespolehlivý plátce, jehož registrace byla zrušena.

Správce daně bude zveřejňovat kromě nespolehlivých plátců nově také ty osoby, které budou označeny za nespolehlivé osoby. Po roce je možné zažádat o zbavení „titulu“.

Od nespolehlivé osoby k nespolehlivému plátci
Vznikají nové skutečnosti, kdy se plátce stává nespolehlivým plátcem:
– nespolehlivá osoba se stane plátcem – automaticky se stává nespolehlivým plátcem,
– v případě skupiny v okamžiku přistoupení nespolehlivé osoby nebo nespolehlivého plátce, nebo
– v případě člena skupiny, dojde-li ke zrušení skupiny, která byla nespolehlivým plátcem.

Vůči nespolehlivé osobě nevzniká ručitelský závazek z titulu ručení za daň dodavatele.

Uskutečnění zdanitelného plnění či vznik daňové povinnosti ve specifických případech

a) upřesnění místa plnění u služeb týkajících se nemovitosti
služba vztahující se k nemovité věci musí mít dostatečně přímou souvislost s danou nemovitou věci (ne například správa portfolia investic do nemovitých věcí, vypracování projektu pro budovu, která nestojí na konkrétním místě…). Naopak se sem zahrnují „polní práce“

b) zálohy v novém § 20a ZDPH
ke vzniku daňové povinnosti v případě přijetí platby před uskutečnění zdanitelným plnění nedochází v případě, kdy zdanitelné plnění k datu převzetí úhrady není známo dostatečně určitě. Dostatečně určité je plnění v případě, pokud jsou známy tyto údaje:

  •  zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta
  •  sazba daně v případě zdanitelného plnění
  •  místo plnění

c) dlouhodobá plnění
jedná se o případy opakovaných plnění, kdy je zdanitelné plnění poskytováno po dobu delší než 12 měsíců a nedojde během tohoto období k přijetí úplaty s povinností přiznat daň, považuje se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

d) DUZP při dodání zboží
V případě dodání zboží se DUZP uskuteční jen ke dni, kdy kupující se zbožím může nakládat jako vlastník, přičemž převzetí není rozhodující.

Oprava základu daně u příjemce formou opravného daňového dokladu

Povinnost opravy základu daně vzniká příjemci také v momentu, kdy uplatnil odpočet z přijaté platby (zálohy), plnění se neuskutečnilo a záloha nebyla vrácena (§ 74 odst. 1 ZDPH)

Nové řešení mank a škod na majetku

Řešení mank a škod nepředepsaných k úhradě odpovědné osobě se nově nebude řešit odvodem daně na výstupu, ale provede se přes vyrovnání odpočtu v případě krátkodobého majetku (§ 77 odst. 2 ZDPH), případě přes úpravu odpočtu u dlouhodobého majetku (§ 78e ZDPH).
Konkrétně se jedná o majetek, u kterého došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Ne KH, v DPH řádek 45 s mínusem.

Postup při nesprávném uvedení daně za jiné zdaňovací období

Rozšiřují se zjednodušující postupy správce daně ve smyslu § 104 ZDPH rovněž na případy, kdy plátce s nárokem na odpočet daně v částečné výši uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v nesprávném zdaňovacím období v rámci jiného kalendářního roku, a to za podmínky, že nesprávné uvedení údajů nebude mít dopad do výše příslušných koeficientů pro výpočet tohoto nároku – tj. původní koeficient byl vyšší než 95 %.

Ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty za plnění virtuální měnou (bitcoin)
Jako významné opatření proti daňovým podvodům se navrhuje rozšířit okruh situací, kdy podle zákona o dani z přidané hodnoty příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou jeho poskytovatelem, o případ, kdy úplata za plnění je poskytnutá virtuální měnou (§ 109 odst. 2 písm. d) ZDPH)

Rozšíření trvalého režimu přenesení daňové povinnosti
– poskytnutí zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání investičního zlata (§ 92b odst. 3 ZDPH)
– dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji (§ 92d odst. 2 ZDPH)
– poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce (¨§ 92e odst. 3 ZDPH)
– dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky (§ 92ea ZDPH)
– dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem (§ 92ea ZDPH)