a. § 19b ve vazbě na majetkový prospěch do limitu 100 tis. Kč
b. vklady do svěřenských fondů a jejich odpisování
c. rozpuštění nepovinného rezervního fondu (režim efektivního snížení základního kapitálu)

Společná ustanovení zákona

a. polhůtní závazky
b. jiný výsledek hospodaření minulých let (zpřesnění modifikace základu daně)
c. zpřesnění vrácení odpočtu na odborné vzdělávání
d. dary a zneužití práva
e. účelový dar na pořízení investice (již pro rok 2014)
f. § 23 odst. 4 písm. e) ZDP
g. § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP – vazba na přeúčtování
h. hodnota stavby v případě zániku práva stavby
i. odpis pohledávky účtované do jiného výsledku hospodaření minulých let
j. odpisování zděděného majetku povoleno i PO
k. vstupní cena nabyvatele vkladu v případě, kdy se stane poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
l. dodatečné daňové přiznání a odpočet vyšší ztráty (§ 38p)
m. spojená novela DŘ o daňovém penále z doměřené daně v případě uplatnění daňové ztráty („penále z fiktivního doměrku“)

Zákon o rezervách

a. změna v § 8a, odlišný stav roku 2013, 2014 a 2015

Bezúplatné příjmy

Z § 18 byly vyňaty (dříve mimo předmět daně) majetkové prospěchy vydlužitele z bezúročné zápůjčky, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose (přesunuty za jiných podmínek do § 19b). a příjem svěřenského fondu z přijatého majetku vyčleněného zakladatelem (vypuštěno tedy bez náhrady jako zbytečné ustanovení).

Na vklad do svěřenského fondu je nově nahlíženo jako na vklad do obchodní korporace. Vyčlenění nepodléhá dani, je pouze rozvahovou operací – vklad není z pohledu svěřenského fondu výnosem.

Osvobození od daně

Osvobozeny (už pro rok 2014) budou příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren podle zákona o odpadech za zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení

Rozpuštění rezervního fondu

Pokud dojde k rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu obchodní korporace, bude se s příjmem člena obchodní korporace nakládat jako se snížením základního kapitálu efektivním způsobem. Termín „obdobný fond“ zahrnuje nedělitelný fond v družstvu, nebo jiné fondy, které mohou být ze zisku tvořeny – podle vnitřního předpisu společnosti. Toto je možné použít již pro rok 2014.

Osvobození bezúplatných příjmů

Výčet bezúplatných příjmů je rozšířen o:
a. Majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose, pokud:
v úhrnu z těchto majetkových prospěchů od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období (nebo za období, kdy se podává přiznání) částku 100 tis. Kč.

Dary právnických osob jako odčitatelná položka od základu daně

Vypuštěn dodatek o zneužití ve prospěch dárce s tím, že toto zneužití bude zabráněno pomocí institutu zneužití práva. Navíc tato věta nebyla ani u FO.

TOPlist