Zákon bude novelizován trojicí změn:
a. zákon 196/2014 o jednom správním místě
b. návrh psp č. 251 o zavedení druhé snížené sazby daně
c. návrh psp č. 291 o rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti a dalších změnách k zamezení daňových úniků

Zákon č. 196/2014 – zákon o jednom správním místě (Mini one stop shop)

Místo plnění v případě zmíněných služeb je při poskytování osobě nepovinné k dani vždy v místě příjemce služby a to bez ohledu na osobu poskytovatele. Nově se tedy režim uplatní i na osoby povinné k dani z EU – tedy i na české plátce DPH.

K podání „EU přiznání“ bude sloužit zvláštní režim jednoho správního místa (mini One Stop Shop).

Související pojmy (Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011 novelizované č. 1042/2013)
a. v § 6a definuje telekominukační služby
b. v § 6b služby rozhlasového a televizního vysílání
c. v čl. 7 elektronické služby
d. v čl. 24a až 24c některé případy stanovení místa příjemce

Zjednodušený systém bude znamenat podání EU přiznání v ČR podle jednotlivých členských států a zaplacení daně v ČR. Nebude nutná registrace v jednotlivých členských státech.

Od 1. ledna 2015 dochází ke sjednocení pravidel a veškeré tyto služby se zdaňují ve státě příjemce služby bez ohledu na to, zda příjemce služby je v EU nebo ve třetí zemi, osoba povinná (§ 9 odst. 1) či nepovinná k dani (viz nové znění § 10i).

Na rozdíl od jednotného místa plnění se liší způsob realizace této zásady.

a. v případě poskytování vybraných služeb osobám povinným k dani, je stále určeno podle § 9 odst. 1 kterému vládne známý režim „reverse charge“

b. v případě poskytování vybraných služeb (navíc jsou přidány telekomunikační a vysílací služby) osobě nepovinné k dani ze třetí země se také nic věcně nemění (původní režim § 88 se přesouvá do režimu jednoho správního místa § 110a a násl.)

c. v případě poskytování vybraných služeb osobám nepovinným k dani z EU, se poskytovatel rozhoduje mezi novým režimem jednotného správního místa – „JSM“, nebo registrací v jednotlivých členských státech.

Dva zvláštní režimy

a. Zvláštní režim mimo EU – jedná se o dosavadní zvláštní režim platný pro osoby povinné k dani ze třetích zemí poskytující elektronické služby osobám nepovinným k dani v EU (původní zvláštní režim v § 88). Dochází k jeho rozšíření o okruh telekomunikačních a vysílacích služeb

b. Zvláštní režim EU – jedná se o nový režim, který se zavádí pro osoby povinné k dani, které jsou usazené v EU, ale ne v členském státě konečného zákazníka

Pro oba zvláštní režimy se zavádí do zákona o DPH společný pojem zvláštní režim jednoho správního místa.

Princip fungování

Princip tohoto dobrovolného zvláštního režimu spočívá v tom, že poskytovatel (uživatel) vybraných služeb plní své povinnosti k DPH (podává daňová přiznání a poukazuje platby k DPH) vzniklé v členských státech, ve kterých nemá sídlo ani provozovnu, prostřednictvím jednoho elektronického portálu vedeného v jednom členském státě, kde se k režimu registruje (tzv. státě identifikace), bez toho, aby se registroval pro účely DPH v jednotlivých členských státech, kde poskytuje uvedené služby. Tento stát identifikace získané informace a platby předává ostatním členským státům, ve kterých jsou služby poskytnuty, ale ve kterých tato osoba povinná k dani není usazená (tzv. státům spotřeby).

Rozšíření zvláštního režimu se nově dotkne osob povinných k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby (vybrané služby) osobám nepovinným k dani v EU, a dobrovolně se k používání tohoto zvláštního režimu rozhodnou. Do konce roku 2014 se tyto služby zdaňovaly v místě sídla poskytovatele podle § 9 odst. 2. Tyto změny se rovněž dotknou správce daně ve státě identifikace a ve státě spotřeby.

Definice vybraných služeb (§ 10i)

Telekomunikační služba – služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků, zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictví kabelu, rádia, optických nebo elektromagnetických systémů, včetně příslušného přenosu nebo stanovení práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo přístup k informačním sítím.
Rozhlasové a televizní vysílání – služba sestávající ze zvukového nebo audiovizuálního obsahu, jako jsou rozhlasové nebo televizní pořady pro simultánní poslech nebo sledování na základě programové skladby poskytované veřejnosti prostřednictví komunikačních sítí poskytovatelem mediálních služeb pod jeho redakční odpovědností.
Elektronicky poskytovaná služba – služba poskytovaná prostřednictví veřejné datové sítě nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze samotné komunikace prostřednictvím elektronické adresy a to zejména:

a. hostitelství internetových stránek

b. poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace

c. poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází

d. poskytnutí filmu, her, hudby, politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání, nebo

e. poskytnutí služby výuky na dálku.

Další informace jsou obsaženy v Nařízení Rady (EU) 1042/2013. Jedná se o nařízení závazné a přímo aplikovatelné ve všech členských státech.

Změna sazeb DPH od 1. 1. 2015

Dochází k zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10% (příloha 3a) a to na:

U položky léky podle nové přílohy č. 3a bude možné uplatnit druhou sníženou sazbu daně u kódu NCS 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004 a 3006. Dojde tak k rozdělení dosavadní položky „Farmaceutických výrobků“ (dosavadní příloha č. 3) na očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě (dále jen „léky“) ve druhé snížené sazbě daně (10%) a na farmaceutické výrobky v první snížené sazbě (15%). Veterinární léčiva zůstávají v základní sazbě daně (21%). Pokud bude lék uvedený v seznamu humánních léčivých přípravků možno použít i k léčbě zvířete, zůstává tento lék i nadále ve druhé snížené sazbě daně (10%), tj. nerozhoduje tedy účel použití.

Položku knihy bude možné nově zařadit do druhé snížené sazby daně (10%) podle NCS 4901, 4903, 4904. Tímto vymezení dojde k rozdělení dosavadní položky „Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy atd.“ (dosavadní příloha č. 3) na zboží v první snížené sazbě daně (15%) a na knihy, obrázkové knihy pro děti a hudebniny ve druhé snížené sazbě daně (10%). Do druhé snížené sazby daně lze zařadit pouze takové knihy, které odpovídají vymezení HS a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy a současně u nich nesmí podíl plochy reklamy překročit 50%. Do druhé snížené sazby daně (10%) tedy nebudou zařazeny noviny, časopisy, omalovánky, kartografické výrobky atd. a rovněž knihy, obrázkové knihy a hudebniny, které mají více, jak 50% podíl reklamy a zůstávají proto i nadále v základní sazbě daně (21%).

– netýká se novin, časopisů a map
Položku nenahraditelná dětská výživa (tak jak uvádí Koaliční smlouva) představuje správně pojem „nezbytně nutná dětská výživa“, podle nové přílohy č. 3a znamená zboží zařazené do NCS 0402, 0404, 1901, 2106 a je jí výživa pro kojence, tj. děti do ukončeného dvanáctého měsíce věku a malé děti, tj. děti od ukončeného jednoho roku do ukončeného třetího roku věku.

– + ve snížené sazbě také moukárenské výrobky pro celiaky. Dále se ruší jednotná sazba daně ve výši 17,5%, která měla nabýt účinnosti k 1. 1. 2016.

Další změny ve vztahu k potírání daňových úniků – rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

Změny ve výpočtu obratu pro účely DPH

a. zrušení snížení limitu na 750 tis. Kč (zůstává limit 1 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jsoucích měsíců)

b. vystavení daňového dokladu v případě prodeje obchodního majetku plátce v dražbě

c. rozsah plnění je neopomenutelnou náležitostí daňového dokladu

d. sazby daně u staveb pro bydlení a sociální bydlení (§ 48 – opravy, TZ, § 49 – výstavba a převod)

e. § 56, dělení pozemků na stavební a ostatní (zastavěné, tvořící funkční celek se stavbou, nezastavěné a zastavěné stavbou, se kterou netvoří funkční celek

f. upřesnění § 56a (nepoužije se na pozemky, prázdné právo stavby, nájem inženýrské sítě)

g. volba režimu u polhůtních staveb a osvobozených pozemků

h. přenesení daňové povinnosti na § 56 (souhlas plátce – příjemce)

i. změna ve výpočtu obytné plochy obytných prostor (započítání plochy vnitřních stěn, nezapočítání sklepů a komor u bytů)

j. nové dělení režimu přenesení daňové povinnosti

Změny v daňových dokladech

Novinkou je vystavení daňového dokladu v případě prodeje obchodního majetku plátce v dražbě dražebníkem nebo orgánem veřejné moci namísto plátce (§ 28 odst. 3 ZDPH). Plátci je třeba tento doklad předat. Daňový doklad musí kromě obvyklých náležitostí obsahovat také sdělení, že se jedná o prodej prostřednictvím osoby určené k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce (§ 32a ZDPH).

Rozsah plnění je neopomenutelnou náležitostí daňového dokladu (§ 29 odst. 3 písm. b) ZDPH).

Opravné daňové doklady

Opravu základu daně a výše daně u dílčího plnění lze provést rovněž ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převzetí celkového díla, pokud bylo předáno a převzato po částech.

Sazby daně u staveb pro bydlení

a. sazby daně u staveb pro bydlení a sociální bydlení se nemění, dochází jen k formální úpravě obsahu § 48 a 49 ZDPH (§ 48 – opravy, TZ, § 49 – výstavba a převod)

b. změna ve výpočtu obytné plochy obytných prostor (započítání plochy vnitřních stěn, nezapočítání sklepů a komor u bytů)

Převod vybraných nemovitých věcí (§56)

Vybrané nemovité věci jsou:

a. stavba pevně spojená se zemí,
b. jednotka,
c. inženýrská síť,
d. pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí
e. podzemní stavba se samostatným účelovým určením,
f. právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí.

Převod pozemků

Pozemky stavební se převádějí v základní sazbě daně. Jedná se o pozemky, na kterých:

a. má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a
a. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo,
b. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo
b. může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

Pozemky, které nejsou stavebními pozemky, se dále dělí na:

a. pozemky, které funkčně nesouvisí se stavbami pevně spojenými se zemí (osvobozeny od daně bez nároku na odpočet)
b. pozemky, které funkčně souvisejí se stavbami pevně spojenými se zemí (převádějí se v režimu staveb, které s nimi souvisí)

Převod staveb je osvobozen od daně po uplynutí 5 let:

a. od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo
b. ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního zákona v souladu
a. s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním,
b. se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad zakázal jejich užívání, nebo
c. s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.

Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku (mimo stavebního) a u dodání vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu a pak je uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

Režim přenesení daňové povinnosti se bude podle návrhu uplatňovat následovně:

a. trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti. Vedle dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze 5 zákona (odpady) a stavebních a montážních prací se nově uplatní tento režim i v případě volby zdanění u dodání nemovité věci (nově).

b. dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti. Zavedení přílohy 6 a mechanismu rychlé reakce. Předpokládaný obsah přílohy č. 6 – emisní povolenky, mobilní telefony, laptopy, tablety, herní konzole, integrované obvody, obiloviny, technické plodiny a surové nebo polozpracované kovy, elektřina, telekomunikační služby. Rozhodující je rozhodnutí vlády.

– Dočasné požití režimu bude trvat min. 2 roky a max. do r. 2018

– V návrhu tohoto nařízení jsou zatím uvedeny emisní povolenky, kovy a polozpracované kovy, u ostatních se přenesení daňové povinnosti použije pouze v případě dodání zboží, jestliže celková částka základu daně za toto zboží na daňovém dokladu překračuje částku 100 tis.

Režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně za toto zboží na daňovém dokladu překračuje částku 100 000 Kč.

Vybraným zbožím se pro účely odstavce 2 rozumí:

a. mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8517 12 00 nebo8517 18 00,
b. integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky,uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 8542 31 a zařízení s těmito obvody, která jsou dodávána ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,
c. herní konzole, tablety a laptopy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8471 30 00 nebo 9504.

S účinností od 1. 1. 2016

1. zavedení kontrolního hlášení – část záznamní povinnosti (tuzemská daň + přenesená daň povinnost)

a. obsahem jsou realizovaná zdanitelná plnění v tuzemsku a přijatá zdanitelná plnění v tuzemsku

b. forma povinně elektronická do 25 dnů od skončení kalendářního měsíce (bez liberace a bez následné lhůty pro potvrzení)

c. zásadně měsíční podání i u čtvrtletních plátců (bez vazby na lhůtu pro podání přiznání)

d. zrušení souhrnného hlášení na přenesení daňové povinnosti

e. porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením má být spojeno se značnými sankcemi (1 tis. Kč až 50 tis. Kč, při závažném ztížení správy daně až 500 tis. Kč).

i. 1 000 Kč, pokud hlášení je podáno dodatečně bez výzvy,
ii. 10 000 Kč, pokud je hlášení podáno v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
iii. 30 000 Kč, pokud hlášení není podáno na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
iv. 50 000 Kč, pokud hlášení není podáno ani v náhradní lhůtě.
v. při závažném ztížení správy daně až 500 tis. Kč

2. zavedení povinnosti podávání daňových podání k DPH elektronickou formou všemi plátci DPH (od r. 2016 bude zrušena papírová forma přiznání