Vládním návrhem by se do správy daní mohlo vrátit znovuzavedení prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky. V navrhované novele je možné prominutí penále až do výše 75 %, přičemž žádost o prominutí penále bude možné podat, až když bude dodatečně vyměřená daň uhrazena, avšak současně do 3 měsíců ode den právní moci výměru, kterým bylo penále vyměřeno. Při stanovení konkrétní výše prominutí penále přihlédne správce daně kromě jiného i k ochotě daňového subjektu během kontroly spolupracovat.

Úrok z prodlení i úrok z posečkané částky vyměří správce daně při porušení povinnosti platit daň včas. Oba druhy úroků bude možné prominout až do výše 100% a i zde bude možné prominout až do výše 100 % a i zde bude podmínkou podání žádosti úplné zaplacení daně, z níž se úrok počítá.

Úrok ani penále nebude možné prominout, pokud žadatel nebo člen jeho statutárního orgánu porušil v posledních třech letech závažným způsobem daňové, účetní nebo právní předpisy. Při posouzení žádosti o prominutí přihlédne správce daně i k četnosti porušování povinností při správě daní žadatelem.

Žádost bude možné podat jen na penále, i němuž bude doručen platební výměr počínaje 1. 1. 2015, úrok z prodlení i posečkání bude možné prominout za období od 1. 1. 2015. Žádost o prominutí příslušenství daně bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.

Další související předpisy

Nařízení vlády č. 204/2014 Sb. o zvýšení minimální mzdy na částku 9 200 Kč

Účinnost: 1. 1. 2015

Tímto dojde také k „posunutí“ limitů v dani z příjmů a povinném pojištění pro rok 2015:

a. 36 násobek minimální mzdy ve výši 331 200 Kč se stává ročním limitem pro výši starobního důchodu, při jehož překročení je nutné rozdíl zdanit jako příjem podle § 10 ZDP,

b. minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ s hlavní činností pro rok 2015 činí 1 943 Kč

c. minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ pro rok 2015 činí 1 797 Kč

d. výše příjmů (snížené o výdaje) zakládající pro OSVČ s vedlejší činností účast na důchodovém pojištění pro rok 2015 činí 63 865 Kč (pro rok 2014 pak 62 261 Kč).

Vyhláška 242/2014 mění s účinností od 1. 1. 2015 zahraniční stravné zaměstnanců.