Novinky zákona o rezervách se vztahují k opravným položkám k pohledávkám:

a. v § 8, který se vztahuje k insolvenčním pohledávkám se upřesňuje, že posuzování propojenosti věřitele a dlužníka se váže k datu vzniku pohledávky.b. v § 8a se stanoví, že opravná položka ve výši 100% hodnoty pohledávky, je možné tvořit po uplynutí 30 měsíců od splatnosti pohledávky. Tím se eliminuje splynutí momentu možnosti tvorby opravné položky s momentem promlčení pohledávky. Toto ustanovení se v praxi reálně použije nejdříve v roce 2017.

Přechodná ustanovení pro použití § 8a:

Pro pohledávky vzniklé do konce roku 2013 a splatné do konce roku 2013 platí v části § 8a zákon o rezervách platný do konce roku 2013.

Pro pohledávky (vzniklé kdykoliv) splatné počínaje 1. 1. 2014 je možné uvedenou novelizaci pro rok 2015 využít a tím bude eliminováno splývání promlčení a lhůty pro tvorbu zákonných opravných položek i zpětně od nabytí účinnosti rekodifikace práva.

Pro pohledávky splatné počínaje 1. 1. 2015 platí výše uvedená novelizace a zkrácení lhůty na 30 měsíců v plném rozsahu bez přechodných ustanovení.

TOPlist