Metodický pokyn GFŘ k aplikaci § 157 odst. 7 daňového řádu

Cílem tohoto pokynu Generálního finančního ředitelství je v rámci celého území státu maximální možná míra jednotnosti a objektivnosti při rozhodování o upuštění od předepsání úroku z posečkání úhrady daně nebo jejího rozložení na splátky(dále jen „posečkání“) dle § 157 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Pokyn je svojí postatou a strukturou obdobou dříve vydávaných pokynů, které stanovily podmínky pro prominutí příslušenství daně například při pozdním zaplacení daní. Tato v minulosti plošně využívaná možnost již v daňovém řádu neexistuje, stále však ještě existuje možnost upuštění od předepsání úroku z posečkání úhrady daně nebo jejího rozložení na splátky.

Podobnou funkci i obsah má také Pokyn č. GFŘ – D – 17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, který použijeme v případě sankcí z chyb v dotacích.

– povolení podat individuální žádost o prominutí úroku z posečkání úhrady daně nebo jejího rozložení na splátky

POKYN č. MF – 4 o stanovení lhůt při správě daní

Č.j.: MF-111307/2013/39, účinnost od 11. 8. 2014 (nahrazuje pokyn MF – 1 z roku 2012)

Daňový řád v § 38 stanoví možnosti obrany daňového poplatníka před nečinností správce daně. Pokyn MF- 4 stanoví pro poplatníky „orientační přehled“ lhůt, jejichž překročení by se mohlo stát znakem nečinnosti. Lhůty jsou pro správce daně závazné.

Úroky z prodlení na zlomu starého a nového práva

Pro stanovení výše úroků z prodlení, které nastalo do konce roku 2013 platila Vyhláška 142/1994 Sb. Počínaje 1. 1. 2014 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Úroky z prodlení se počítají podle sazby REPO sazba ČNB stanovené k prvnímu dani pololetí zvýšené o 8 procentních bodů. Jedná se o sazbu p.a. Tento způsob stanovení sazby úroků z prodlení platí v případě, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak (§ 1970 NOZ).

Ke změnám došlo i v případě smluvní pokuty (§ 2048 a násl. NOZ):

a. smluvní pokutu vylučuje sjednání náhrady škody,
b. nemusí být sjednána písemně, pokud se k tomu smluvní strany nezavážou.

TOPlist