Nová kritéria pro vydání rozhodnutí o nespolehlivém plátci

Generální finanční ředitelství vydalo dodatek č. 2 ke své informaci stanovující podmínky pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce. Zásadní změny jsou následující:

1. Hodnota kumulativního nedoplatku se snižuje z 10 mil. Kč na 500 tis. Kč.. Pokud plátce neuhradí DPH ve lhůtě splatnosti (nebo náhradní splatnosti) a kumulativní nedoplatek bude po dobu nejméně tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců v minimální výši 500 tis. Kč, může být identifikován jako nespolehlivý plátce.

2. Plátci je opakovaně vyměřena nebo doměřena daň podle pomůcek. Opakovaností. se rozumí, pokud tato situace nastane alespoň ve dvou zdaňovacích obdobích ze šesti po sobě jdoucích.

3. Plátce neposkytuje požadovanou součinnost. Jedná se o situace, kdy plátce nereaguje na výzvy správce daně nebo nepředloží požadované údaje.

4. Plátce opakovaně nepodá daňové přiznání., hlášení nebo výpis z evidence. Opakovaností. se rozumí, pokud tato situace nastane alespoň dvakrát. v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

5. Plátce uvede nepravdivé nebo neúplné informace v registraci k DPH

Nově zavedené podmínky budou správcem daně uplatňovány od 1. října 2014 (body 1–4) ., resp. od 1. ledna 2015 (bod 5) .. Lze tak očekávat, že se okruh nespolehlivých plátců v budoucnu významně rozrost