Lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí soudu nesmí být kratší než 30 dní a delší než 2 měsíce. Ve skutečnosti ale existují tři lhůty pro přihlášení pohledávek:

a) první začíná běžet okamžikem vyhlášení insolvenčního řízení (do 2 hodin po návrhu) – už od tohoto okamžiku je možné přihlašovat pohledávky, tuto lhůto však prakticky může využít jen, ten kdo podává insolvenční návrh;

b) druhá lhůta začíná běžet od nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku (tato lhůta je stanovena v rozpětí 30 dnů až 2 měsícú podle konkrétního rozhodnutí soudu),

c) třetí lhůta přichází v úvahu tehdy, pokud spojí soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení, – pak činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Pro účely tvorby zákonné opravné položky podle § 8 ZoR není podstatné, kterou lhůtu si věřitel pro přihlášení pohledávek vybere.

Operace předcházející tvorbu zákonné opravné položky

Poté, co došlo k platnému přihlášení pohledávky insolvenčnímu soudu, je třeba ještě vyřešit:

a) přepočet pohledávky v cizí měně

b) dodržení správného a jediného období tvorby zákonné opravné položky.

Pohledávka v cizí měně musí být podle § 175 IZ přepočítána na českou měnu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení, a stala-li se pohledávka splatnou dříve, podle kurzu vyhlášeného v den její splatnosti. Náklady a výnosy z takto vzniklých kursových rozdílů (podle § 175 IZ) jsou součástí základu daně odvozeného z účetního výsledku hospodaření.

Ačkoliv účetní předpisy následně tuto situaci neřeší, je zřejmé, že přihlášením cizoměnové pohledávky do insolvence došlo ke konverzi pohledávky z cizí měny na měnu českou a to nevratně. K takového pohledávce již dále nebudou p