Základní pravidla pro určení místa plnění u služeb podle § 9 ZDPH zůstávají nezměněna. Stále platí priorita výjimek podle § 10 až 10k ZDPH vůči základním pravidlům obsaženým v § 9 ZDPH.

Podle nového specifického pravidla stanoveného v § 10d odstavci 2 se místo plnění u dlouhodobého nájmu dopravního prostředku poskytnutého osobě nepovinné k dani určí podle místa, kde má příjemce služby sídlo nebo místo pobytu. Vzhledem k tomu, že dlouhodobý nájem dopravního prostředku poskytnutý osobě povinné k dani spadá do působnosti základního pravidla stanoveného v § 9 odst. 1, tj. místo plnění se rovněž určí podle usazení příjemce služby, dochází u tohoto typu nájmu ke sjednocení pravidel pro všechny osoby nájemců. Místo plnění u krátkodobého nájmu zůstává nezměněno a je stanoveno jako místo, kde je dopravu prostředek předán nájemci bez ohledu na to, zda je nájemce osovou povinnou k dani či nikoliv.