– z formálního hlediska a z důvodu logičtější koncepce zákona byl současný § 94 a § 96 přesunut do úvodních ustanovení zákona (§ 6 až 6f) a rozdělen na jednotlivé paragrafy – důvody, ze kterých se osoby povinné k dani stávají plátci,

– limit pro povinnou registraci zůstává na původní hodnotě 1 000 tis. Kč, ke snížení dojde až nabytím účinnosti zákona č. 458/2011 Sb. o zavedení jednotného inkasního místa

– osoby povinné k dani se stávají plátci již od 1. dne druhého měsíce následujícího po měsíci, v kterém došlo k překročení obratu a to tímto dnem,

– novinkou je však možnost „zpětného“ plátcovství i z titulu překročení obratu.Pokud tedy osoba povinná k dani překročí daný obrat a nesplní svou registrační povinnost, bude zaregistrována zpětně. Za pozdní podání daňového přiznání a úhradu daně vzniknou plátci sankce podle DŘ (§ 250 DŘ). Zpětné plátcovství se nevztahuje na přenesení daňové povinnosti, které nebude uplatněno a zpětně registrovaný plátce daň v těchto situacích odvede bez toho, aniž by se jeho chyba dotkla příjemce těchto plnění, který je plátcem DPH.

– přechodné ustanovení do minulosti řeší situace, kdy k překročení obratu došlo v roce 2012 a osoba se měla stát plátce před nabytím účinnosti zákona. Taková osoba povinná k dani bude registrována k datu nabytí účinnosti zákona. Do této doby bude správcem daně uplatněna náhrada daňové povinnosti podle původně platného zákona do konce roku 2012.