Identifikované osoby

Identifikovanými osobami se stávají osoby povinné k dani, pokud:

– při pořízení zboží z jiného členského státu osoba povinná k dani překročí roční limit 326 tis. Kč, nebo
– osoba povinná k dani přijme službu od osoby registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku,

– osoba povinná k dani poskytne službu osobě registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v jiném členském státě,

Své daňové povinnosti ve vztahu k intrakomunitárním plněním musí identifikovaná osoba splnit, avšak pro tuzemská plnění se plátcem nestane a zůstane jen osobou povinnou k dani.
Právnické osoby nepovinné k dani označené původním zákonem jako osoby identifikované k dani, se stávají od nabytí účinnosti zákona identifikovanými osobami.

TOPlist