STRUKTURA NOZ

I. Obecná ustanovení
– Vztah soukromého a veřejného práva
– Zásady NOZ
– Osoby; definice a rozdělení PO
– Věci
– Právní jednání (např. promlčecí lhůty)
– ZastoupeníII. Rodinné právo

III. Absolutní majetková práva
– Vlastnictví a spoluvlastnictví
– Věcná práva k cizím věcem (právo stavby)
– Správa cizího majetku (svěřenský fond)
– Dědické právo

IV. Relativní majetková práva – smlouvy obecně

Zásady NOZ

1. § 3 odst. 1 právo na štěstí
2. §81 žít si podle svého
3. Zásada bezformálnosti smluv
4. § 3 odst. 2. Bod d) Slib zavazuje a smlouvy se mají plnit
5. Dobrá víra (pokud se neprokáže opak)
6. Zákaz zneužití práva
7. Nepřeceňování významu slov
8. Zásada průměrného rozumu
Osoby

Fyzická osoby – 16 letá osoba svéprávná, zaměstnat mohu osobu starší 15 let s dokončenou povinnou školní docházkou

Jména max. 2 křesní jména a max. 2 příjmení

Právnické osoby

(neexistuje taxativní výčet)

NOZ definuje v §20 osobnost (bývalá subjektivita)

Veřejnoprávní – vznikly na základě veřejnoprávních zákonů

Soukromoprávní

Korporace – jsou osobní a spravují majetek

– Obchodní korporace to jsou obchodní společnosti a družstva
– Spolek
– Ostatní (např. SVJ)

Fundace – spravují majetek

– Nadace
– Nadační fondy

Ústav – kombinace výše uvedených, z větší části spravují majetek, osoby nejsou tak důležité, zejména v kultuře nebo školství (zatím neexistují – nový pojem)

Spolky

Od 1. 1. 2014 budou všechna občanská sdružení spolky. Do 3 let musí změnit svůj název, tedy začít užívat termín „spolek“ namísto termínu „občanské sdružení“. Do 2 let musí změnit svoje stanovy.

Ostatní:
SVJ – ruší se Zákon o vlastnictví bytů

Zájmové sdružení PO budou nadále fungovat dle starého OZ

Obecně prospěšné společnosti budou nadále fungovat dle svého zrušeného zákona.

Statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu mohou být i právnické osoby, které však musí mít pověřené odpovědné fyzické osoby.

Vztah statutárního orgánu a korporace – statutární orgány jsou zástupci korporací.

§ 159 NOZ tzv. odpovědnostní § KDO PŘIJÍMÁ FCI STATUTÁRNÍHO ORGÁNU NEBO ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SI MUSÍ BÝT VĚDOM SCHOPNOSTI SVOU FUNKCI ZASTÁVAT S PÉČÍ ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE A RUČÍ CELÝM SVÝM MAJETKEM.

Výjimka je pouze dle §68 ZOK tzv. krizový manažer.

Věci
HMOTNÉ X NEHMOTNÉ
MOVITÉ X NEMOVITÉ
ZUŽIVATELNÉ X NEZUŽIVATELNÉHmotná věc – podoba samostatného předmětu

Nehmotná věc – software, právo, licence, pohledávka, podíl v obchodní korporaci, cenné papíry zaknihované (cenné papíry listinné jsou hmotnou věcí)

POZOR změna terminologie – pod pojmem cenný papír dle NOZ se rozumí pouze listinný cenný papír). Zákon o daních z příjmů i DPH zůstává u terminologie, kdy cenným papírem jsou veškeré cenné papíry jak zaknihované tak listinné.

Movitá věc – každá věc, která není nemovitá.

Nemovitá věc
1. Pozemky
2. Podzemní stavby zvláštního určení (zásobníky, metro, tunely, bunkry apod.) funkční část pod zemí
3. Věcná práva k 1. a 2.
4. Právo stavby
5. Další stavby – a) inženýrské sítě; b) dočasné stavby; c) jednotky – bytové a nebytové
6. X odlišní vlastníci pozemku a stavby
7. X zástavní právo
Stavby k 1. 1. 2014
a) Stojící a mající stejného vlastníka jako pozemek jsou součástí pozemku
b) Dočasně rozdílný vlastník pozemku a stavby do 6. Pak někdy 1.
c) Dočasně stavby se zástavním právem do 7. Pak někdy 1.
PRÁVO STAVBY
Jedná se o to, pokud bude chtít někdo postavit stavbu na cizím pozemku. Koupí si „právo stavby“, které se sjedná na dobu určitou max. na 99 let. Po této době „právo stavby“ zaniká a stavba postavená v „právu stavby“ se stane součástí pozemku a tedy majetkem vlastníka pozemku. Zákon stanovuje minimální náhradu ve výši jedné poloviny ceny dle znaleckého posudku, smluvně lze však stanovit jinak. Právo stavby lze zřídit i nově na již stojící budovu, tedy prodat někomu budovu v „právu stavby“ taktéž na max. 99 let.

Zuživatelné věci: např. peníze

Nezuživatelné věci: např. auto

VĚCNÁ PRÁVA K CIZÍM VĚCEM

Služebnost – vyznačuje se pasivitou povinného, tedy povinností strpět nějaké chování oprávněného např. právo chůze (věcné břemeno).

Reálné břemeno – aktivita povinného, tedy povinnost provádět některé úkony (např. výměnek)

SVĚŘENSKÝ FOND
sf.jpg
Zisk svěřenského fondu je daněn daní z příjmu právnických osob, eventuální podíl na zisku obmyšlené osoby je daněn srážkovou daní 15% (výjimkou je příbuzenský vztah, nebo společná domácnost obmyšlené osoby a zakladatele zde je osvobození od srážkové daně).
DĚDICKÉ PRÁVO
Nově je možno dědit:
1. Ze zákona (jako dosud)
2. Na základě závěti
3. Na základě dědické smlouvyNeprolomitelné dědictví je u dětí a to u nezletilých ve výši ¾ pozůstalosti a u zletilých ve výši ¼ pozůstalosti.

SMLOUVY
1) Smlouvy o převodu vlastnických práv
a. Kupní
b. Darovací
c. Směnná2) Smlouvy o dočasném užívání
a. Nájemní
b. Příkazní

3) Smlouvy zaopatřovací – např. o výměnku

4) Smlouvy odvážné např. o loteriích a o sázkách

5) Smlouvy inominátní
a. Leasingové
b. Faktoringové
c. Franšízing

Ad. 2 Smlouvy o dočasném užívání cizí věci
nt2.jpg
Pacht je nový termín, který je využíván pro nájem věci, která je sama o sobě produktivní a tedy vytváří příjem. Typický příklad je zemědělská půda nebo podnik. Takže zemědělská půda se nepronajímá, ale propachtovává a bývalý nájem podniku je pacht obchodního závodu. Dle nové terminologie.