Daňová účinnost odměn členů statutárních orgánů právnických osob – z ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) ZDP byla vyňata část týkající se odměn členů statutárních orgánů právnických osob. Naopak část týkající se neuznatelnosti nákladů na pojištění odpovědnosti těchto osob a jednatelů v zákoně zůstala. Změna je provedena zákonem č. 470/2011 Sb.)
Z Pokynu D – 6 v této souvislosti vyplývá:

Pro účely aplikace ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona platí, že pokud společnost platí za člena svého statutárního orgánu pojištění pro případ škody, kterou by prokazatelně způsobil tento člen statutárního orgánu společnosti v důsledku toho, že nejednal s péčí řádného hospodáře či nesplnil své další povinnosti vztahující se k výkonu své funkce člena statutárního orgánu, jsou tyto náklady daňově neuznatelné. V této souvislosti lze aplikovat ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) zákona, kdy za nezdaňované výnosy lze považovat jak pojistná plnění přijatá společností od pojistitele, tak náhradu škody přijatou společností od člena statutárního orgánu a to do výše neuznatelného pojistného minulých let.

TOPlist