Kromě rozsáhlých terminologických změn se novela ZDPH vypořádává s novou právní skutečností, kdy stavba je součástí pozemku v případě stejných vlastníků. Vzhledem k tomu, že ZDPH uplatňuje pro převody staveb a pozemků odlišná pravidla, bude nově upraveno ustanovení § 56 ZDPH s tím, že daňový režim pozemku, na kterém stojí stavba, bude shodný s daňovým režimem převáděné stavby. Až na tuto výjimku zůstane oddělené a samostatné nakládání se stavbami a pozemky zachováno.
Další očekávanou změnou v oblasti DPH je také úprava institutu ručení za daň. Jedná se o nové omezení vzniku ručitelského závazku – příjemce plnění ručí za daň dodavatele, pokud je poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně (tj. v současnosti limit 700 tis. Kč). Nabytí účinnosti tohoto bodu novely je nastaveno od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení zákona ve sbírce zákonů, tj. na 1. 12. 2013.

Upozorňujeme také na již v minulosti schválnou změnu podávání daňových tvrzení. Daňová tvrzení od 1. 1. 2014 je možné podávat pouze elektronicky, s výjimkou poplatníků s obratem nepřesahujícím 6 mil. Kč.