Zákon 375/2011 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách (zákon 373/2011), zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.

Tento zákon vymezuje s účinností od 1. 4. 2012 zdravotnické služby, což v praxi ZDP znamená pouze terminologické změny, kdy se závodní preventivní péče mění na „pracovně-lékařské služby“ a zdravotní péče se nahrazuje slovy „zdravotní služby“.

Z § 59 zákona 373/2011 je možné deklarovat tyto důležité závěry vztahující se pracovnělékařským službám:

1. zdravotní prohlídky jsou povinné před vznikem pracovně právního vztahuvšeho druhu – pracovního poměru, dohody o provedení práce i dohody o pracovní činnosti a to bez ohledu na to, o jakou práci se jedná a na jak dlouho je pracovně právní vztah uzavírán. Pokud tato podmínka není splněna, osoba se považuje za zdravotně nezpůsobilou.

2. Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání . Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah (tedy těm, kteří pracovně právní vztah nakonec neuzavřou zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku ze zákona nehradí). Výše uvedená pravidla se však nepoužijí, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak.

3. Je také důležité, že vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu .