Změny v § 8 ZoR – tvorba opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenci
V oblasti tvorby zákonných opravných položek přicházíme o výjimku, podle které bylo do konce roku 2013 možné tvořit zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenci (za splnění řady specifických podmínek) i za předpokladu, že se jednalo o pohledávky mezi spojenými osobami. Počínaje 1. 1. 2014 to již možné nebude a k pohledávkám mezi spojenými osobami, které jsou vymezeny podle zákona o daních z příjmů (§ 23 odst. 7 ZDP), již nebude možné i za dodržení všech ostatních podmínek § 8 ZoR, tvořit zákonnou opravnou položku. Dříve (tj. do konce roku 2013) vytvořené zákonné opravné položky k pohledávkám mezi spojenými osobami však je možné zachovat a není nutné tyto zákonné opravné položky předčasně rušit. K tomu dojde v souladu s § 8 ZoR až podle výsledků insolvenčního řízení, případně v případě, kdy pohledávku účinně popřel insolvenční správce.
Zásadní změny v § 8a ZOR
Zákonné opravné položky se tvoří za těchto předpokladů (pozor na rozdíl mezi vlastními pohledávkami a pohledávkami nabytými postoupením) a v těchto výších:

a. od splatnosti vlastní pohledávky uplynula lhůta delší než 18 měsíců, pak je možné tvořit zákonnou opravnou položku až do výše 50 % neuhrazené hodnoty pohledávky,

b. od splatnosti vlastní pohledávky uplynula lhůta delší než 36 měsíců, pak je možné tvořit zákonnou opravnou položku až do výše 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky,

Velmi důležité je však přechodné ustanovení zákona – výše uvedené novinky se vztahuji jen na pohledávky vzniklé po datu nabytí účinnosti zákona. Pro pohledávky vzniklé do konce roku 2013 platí ustanovení § 8a ZoR ve znění platném do konce roku 2013.

Stanovisko KOOV 429/06.16.14 – Tvorba zákonných opravných položek u pohledávek z titulu náhrady škody
Stanovisko vyznívá ve prospěch tvorby zákonných opravných položek v případě, že pachatel a poškozený nejsou spojenými osobami. Vznik i splatnost pohledávky je dána nabytím právní moci příslušného rozsudku.