Solidární zvýšení daně na dobu let 2013 – 2015

Základ pro solidární zvýšení daně se vypočte jako rozdíl dvou veličin a to souhrnu níže definovaného základu daně a 48 násobku průměrné mzdy. Konkrétně budeme pracovat s těmito veličinami: a) souhrn základů daně Tato první veličina je dána součtem: – příjmů...

Zvýšení srážkové daně z příjmů u nerezidentů

Sazba srážkové daně uplatňovaná na příjmy nerezidentů bude zvýšena z dosavadních 15% na 35%. Opatření je směřováno především proti mateřských společnostem se sídlem v zemích, se kterými nemá ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění při vyplácení podílů na zisku...

Blokace slev na dani u osob s paušálními výdaji

Osoby uplatňující výdaje paušálem budou omezeny také blokací slev na dani a daňového bonusu (§ 35ca ZDP). Pokud fyzická osoby uplatní u dílčího základu daně podle § 7 nebo § 9 paušální výdaje a zároveň tyto dílčí základy daně s uplatněnými paušálními výdaji budou...

Omezení výše paušálních výdajů

Absolutní částka paušálních výdajů bude omezena: – u 40% paušálních výdajů částkou 800 000 Kč, to znamená, že efektivní možnost uplatnění do výše příjmů 2 mil. Kč (§ 7 odst. 7 ZDP), – u 30% paušálních výdajů částkou 600 000 Kč, to znamená, že efektivní...

Změna sazeb DPH

Zvýšení sazeb: Základní – 21% Snížená – 15% Zákon přeformulovává způsoby zaokrouhlování daně a zahrnuje do textu zákona přechodná ustanovení ohledně změn sazeb daně a zúčtování záloh v případě změn sazeb daně (bez věcných změn) – § 37a ZDPH. Známé...