Zdravotní pojištění

Zrušení stropu pro zdravotní pojištění Dalším dočasným opatřením je zrušení stropu vyměřovacích základů pro zdravotní pojištění a to na dobu dvou let – tedy od 1. 1. 2013 do 31. 12....

Odměny členů statutárních orgánů právnických osob

Daňová účinnost odměn členů statutárních orgánů právnických osob – z ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) ZDP byla vyňata část týkající se odměn členů statutárních orgánů právnických osob. Naopak část týkající se neuznatelnosti nákladů na pojištění odpovědnosti těchto...

Daň z převodu nemovitostí

Jedinou změnou zákona je sazba daně z převodu nemovitostí, která bude činit 4 % ze základu daně. Pokud by však nastala skutečnost, která byla předmětem daně z převodu nemovitostí přede dnem nabytí účinností zákona, použije se sazba daně platná před změnou (tj. 3...

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob 12. 7. 2012

Dle znovelizovaného § 38m odst. 2 ZDP se daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob bude v případě přeměn společností podávat do konce třetíhoměsíce následujícího po zde uvedených skutečnostech. – den rozhodnutí valné hromady pokud rozhodný den fúze...

Solidární zvýšení daně na dobu let 2013 – 2015

Základ pro solidární zvýšení daně se vypočte jako rozdíl dvou veličin a to souhrnu níže definovaného základu daně a 48 násobku průměrné mzdy. Konkrétně budeme pracovat s těmito veličinami: a) souhrn základů daně Tato první veličina je dána součtem: – příjmů...