Změna sazeb DPH

Zvýšení sazeb: Základní – 21% Snížená – 15% Zákon přeformulovává způsoby zaokrouhlování daně a zahrnuje do textu zákona přechodná ustanovení ohledně změn sazeb daně a zúčtování záloh v případě změn sazeb daně (bez věcných změn) – § 37a ZDPH. Známé...

Změny „technického charakteru“

– dochází k přeformulaci předmětu daně, přesunu definice obratu do § 4a bez věcné změny obsahu definice. – pro přepočet cizí měny na českou bude možné kromě stávajících variant, používat rovněž kurzy zveřejňované Evropskou centrální bankou. Toto platí i...

Nové pojmy

Identifikované osoby Identifikovanými osobami se stávají osoby povinné k dani, pokud: – při pořízení zboží z jiného členského státu osoba povinná k dani překročí roční limit 326 tis. Kč, nebo – osoba povinná k dani přijme službu od osoby registrované k...

Nové podmínky, za kterých se osoba povinná k dani stává plátcem

– z formálního hlediska a z důvodu logičtější koncepce zákona byl současný § 94 a § 96 přesunut do úvodních ustanovení zákona (§ 6 až 6f) a rozdělen na jednotlivé paragrafy – důvody, ze kterých se osoby povinné k dani stávají plátci, – limit pro...

Místo plnění

Základní pravidla pro určení místa plnění u služeb podle § 9 ZDPH zůstávají nezměněna. Stále platí priorita výjimek podle § 10 až 10k ZDPH vůči základním pravidlům obsaženým v § 9 ZDPH. Podle nového specifického pravidla stanoveného v § 10d odstavci 2 se místo plnění...