Přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací

Pokud dodavatel stavebních a montážních prací použije režim přenesení daňové povinnosti a plátce – příjemce, pro kterého byly tyto práce vykonány, doplní v evidenci pro daňové účely výši daně, má se za to, že toto zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové...

Závazné posouzení

Zavádí se možnost podání žádosti o závazné posouzení na použití či nepoužití režimu přenesení daňové povinnosti v případě § 92c – dodání šrotu a odpadu budou moci plátci využít za obvyklou hodnotu správního poplatku ve výši 10 000 Kč. Jedná se o obecné ustanovení...

Zvláštní režimy

U zvláštních režimů se nově na daňovém dokladu musí uvádět povinný údaj například „zvláštní režim – cestovní služba“, podobně u ostatních vždy „zvláštní režim –...

Zveřejňované údaje z registru správce daně

Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru plátců aidentifikovaných osob, a to a) daňové identifikační číslo plátce nebo identifikované osoby, b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmenínebo...

Rozšíření institutu ručení za daň

Na základě novelizovaného ustanovení § 109 ZDPH se rozšiřuje okruh případů, ve kterých odběratel ručí za daň dodavatele a to: – případ, kdy je k datu uskutečnění zdanitelného plnění dodavatel zveřejněným nespolehlivým plátcem, – případ, kdy platba je...