Daň z příjmů roku 2014

Sleva na dani pro ekonomicky činné starobní důchodce Ústavní soud rozhodl postupně ve dvou rozsudcích ve prospěch uplatnění slevy na dani z příjmů fyzických osob všem starobním důchodcům. Prvním rozhodnutím z července tohoto roku následně došlo ke změně zákona...

DPH

Nová kritéria pro vydání rozhodnutí o nespolehlivém plátci Generální finanční ředitelství vydalo dodatek č. 2 ke své informaci stanovující podmínky pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce. Zásadní změny jsou následující: 1. Hodnota kumulativního nedoplatku se...

Změny zákona o rezervách

Změny v § 8 ZoR – tvorba opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenci V oblasti tvorby zákonných opravných položek přicházíme o výjimku, podle které bylo do konce roku 2013 možné tvořit zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenci (za...

Daňový řád a správa daní

Metodický pokyn GFŘ k aplikaci § 157 odst. 7 daňového řádu Cílem tohoto pokynu Generálního finančního ředitelství je v rámci celého území státu maximální možná míra jednotnosti a objektivnosti při rozhodování o upuštění od předepsání úroku z posečkání úhrady daně nebo...

Účetnictví – Změny v oblasti dlouhodobého majetku

1. Ocenění DHM ve vztahu k superficiální zásadě Podle § 47 odst. 2 písm. j) Vyhlášky 500/2002 Sb. součástí ocenění dlouhodobého majetku pro účely účetnictví nejsou pozemky, které se vykazují v jiných částech rozvahy (například – B.II.1. Pozemky, B.II.2. Stavby,...

Zákon o obchodních korporacích

Část o společnostech a družstvech (z původního obchodního zákoníku) nově upravuje zákon o obchodních korporacích (ZOK) i nový občanský zákoník (NOZ). Zákon č. 90/2012 – zákon o obchodních korporacích („ZOK“) 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (obecná část, pro všechny obchodní...