Daň z příjmů FO

Novela zákona o dani z příjmů 1. 1. 2015 (psp č. 252) – DPFO Novinky v osvobození a. osvobození majetkového prospěchu (přesun do § 4a ZDP) do úhrnné výše 100 tis. Kč od jednoho poskytovatele za rok mimo příbuzenské vztahy b. tržby z prodeje cenných papírů budou...

Daň z příjmů – společná ustanovení

Rozšíření základních definic a pojmů Finanční leasing (§ 21d odst. 1 ZDP) Úpravou základní definice došlo k: a. rozšíření předmětu i na nemovité věci (tedy i na pozemek a stavbu) b. implementace podmínky uznatelnosti nákladů z bývalého § 24 odst. 4 do základní...

Správa daní s účinností od 1. 1. 2015 – návrh

Vládním návrhem by se do správy daní mohlo vrátit znovuzavedení prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky. V navrhované novele je možné prominutí penále až do výše 75 %, přičemž žádost o prominutí penále bude možné podat, až když bude dodatečně...

DPPO

a. § 19b ve vazbě na majetkový prospěch do limitu 100 tis. Kč b. vklady do svěřenských fondů a jejich odpisování c. rozpuštění nepovinného rezervního fondu (režim efektivního snížení základního kapitálu) Společná ustanovení zákona a. polhůtní závazky b. jiný výsledek...

Novely zákona o DPH k 1. 1. 2015

Zákon bude novelizován trojicí změn: a. zákon 196/2014 o jednom správním místě b. návrh psp č. 251 o zavedení druhé snížené sazby daně c. návrh psp č. 291 o rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti a dalších změnách k zamezení daňových úniků Zákon č. 196/2014 –...

Zákon o rezervách v roce 2015

Novinky zákona o rezervách se vztahují k opravným položkám k pohledávkám: a. v § 8, který se vztahuje k insolvenčním pohledávkám se upřesňuje, že posuzování propojenosti věřitele a dlužníka se váže k datu vzniku pohledávky.b. v § 8a se stanoví, že opravná položka ve...