+420 725 868 228
+420 608 831 893

Změna sazeb DPH

Zvýšení sazeb: Základní - 21% Snížená - 15% Zákon přeformulovává způsoby zaokrouhlování daně a zahrnuje do textu zákona přechodná ustanovení ohledně změn sazeb daně a zúčtování záloh v případě změn sazeb daně (bez věcných změn) - § 37a ZDPH. Známé postupy v případě...

Změny „technického charakteru“

- dochází k přeformulaci předmětu daně, přesunu definice obratu do § 4a bez věcné změny obsahu definice. - pro přepočet cizí měny na českou bude možné kromě stávajících variant, používat rovněž kurzy zveřejňované Evropskou centrální bankou. Toto platí i pro opravné...

Nové pojmy

Identifikované osoby Identifikovanými osobami se stávají osoby povinné k dani, pokud: - při pořízení zboží z jiného členského státu osoba povinná k dani překročí roční limit 326 tis. Kč, nebo - osoba povinná k dani přijme službu od osoby registrované k dani v jiném...

Nové podmínky, za kterých se osoba povinná k dani stává plátcem

- z formálního hlediska a z důvodu logičtější koncepce zákona byl současný § 94 a § 96 přesunut do úvodních ustanovení zákona (§ 6 až 6f) a rozdělen na jednotlivé paragrafy - důvody, ze kterých se osoby povinné k dani stávají plátci, - limit pro povinnou registraci...

Místo plnění

Základní pravidla pro určení místa plnění u služeb podle § 9 ZDPH zůstávají nezměněna. Stále platí priorita výjimek podle § 10 až 10k ZDPH vůči základním pravidlům obsaženým v § 9 ZDPH. Podle nového specifického pravidla stanoveného v § 10d odstavci 2 se místo plnění...

Daňové doklady

- dochází ke zrovnoprávnění elektronických dokladů (doklad je vystaven a obdržen elektronicky) s listinnými doklady; - převod dokladu z jedné podoby do druhé s povinností neměnnosti obsahu, za neměnnost obsahu ručí ten, kdo konverzi dokladu provedl; - zůstává souhlas...

Nové náležitosti daňového dokladu:

Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje: a) odkaz na příslušné ustanovení zákona, ustanovení předpisu Evropské unie uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně, b) „vystaveno zákazníkem“ , je-li osoba, pro kterou je plnění...

Zjednodušený daňový doklad

- zjednodušený daňový doklad může být nově vystavován i pro bezhotovostníúhrady do 10 tis. Kč, - nově je zjednodušený daňový doklad vystavován jen na základě rozhodnutí osoby poskytující plnění, a nena požádání zákazníka. Při splnění všech podmínek v § 30 je možné...

Opravný daňový doklad podle § 44

Opravu výše daně ji není možné provést u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, kdy insolvenční soud rozhodl o řešení úpadku reorganizací. Upřesňuje se jedna z podmínek opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, a to podmínka spojených...

Audisa Service, s. r. o.

nezávislá auditorská společnost

Želivecká 1419/5
106 00 Praha 10
Ič: 282 19 716

+420 725 868 228
+420 608 831 893